Committee

Board of Directors (JSAP)
President Shigeaki Zaima (Nagoya Univ.)
Vice President Mutsuko Hatano (Tokyo Institute of Technology)
Akira Nishiyama (Toshiba Memory)
Toshihiko Baba (Yokohama National University)
Chair, Annual Meetings Planning and Operations Toshiro Hiramoto (The Univ. of Tokyo)
Vice Chair, Annual Meetings Planning and Operations Kazuo Tsutsui (Tokyo Tech)
Steering Committee
Advisor Hirochika Nakajima (Waseda Univ.)
Chair Katsuyuki Utaka (Waseda Univ.)
Vice Chair Toshiki Makimoto (Waseda Univ.)
Members  Takao Aoki (Waseda Univ.),  Aya Uruno (Waseda Univ.), Jun Kataoka (Waseda Univ.),  Makoto Kobayashi (Waseda Univ.), Masakazu Kobayashi (Waseda Univ.), Takashi Tanii (Waseda Univ.), Taizo Nakasu (Waseda Univ.), Tsuyoshi Hasegawa (Waseda Univ.), Takanobu Watanabe (Waseda Univ.), Masakazu Washio (Wased Univ.), Kayo Ogawa (Japan Women’s University)